Regionshospitalet Randers (RRA) afholder uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) jævnligt udviklingsmøder med de uddannelsesgivende afdelinger.

Formålet med møderne er at styrke vidensdeling og samarbejde omkring den lægelige videreuddannelse på tværs af afdelinger og hospitalsledelse med henblik på kontinuerlig forbedring af denne.

De konkrete mål med møderne er:

  • at gøre status over de aktuelle forhold vedr. lægelig videreuddannelse på afdelingen
  • at drøfte igangværende og aftale nye forbedringstiltag på såvel afdelings- som hospitalsniveau

Udviklingsmøderne gennemføres een gang hvert andet år med afdelinger, der kun har uddannelseslæger i eget speciale, og een gang årligt med afdelinger, som også har uddannelseslæger udenfor eget speciale.

Nedenstående viser kadence for afholdelse af møderne:

Afdeling for Folkeus.

Februar lige år

Klinisk Biokemisk afd.

April lige år

Billeddiagnostisk afd.

Februar ulige år

Patologisk Institut

April ulige år

Anæstesiologisk afd.

September ulige år

Regionspsykiatrien Randers

September lige år

Kirurgisk afdeling

Januar hvert år

Akutafdelingen

Marts hvert år

Medicinsk afdeling

Maj hvert år

Ortopædkirurgisk afd.

August hvert år

Gynækologisk afdeling

Oktober hvert år

Pædiatrisk afdeling

November hvert år

Møderne har en varighed af 1-2 timer, afhængig af antallet af forskellige kategorier af uddannelseslæger, og afholdes med deltagelse af ledende overlæge (LO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og uddannelseskoordinerende yngre læge(r) (UKYL).

Yderligere information kan findes i højremenuen.