Den overordnede koordinering af lægelig uddannelse

Der er på Regionshospitalet Randers ansat en uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), som på vegne af hospitalsledelsen har en overordnet koordinerende funktion vedrørende den præ- og postgraduate lægelige uddannelse på hospitalet.
Den uddannelseskoordinerende læge varetager sin funktion både indadtil på tværs af de enkelte afdelinger og udadtil i forhold til øvrige hospitaler, regionen, Videreuddannelsessekretariatet mv.
Til funktionen er knyttet en HR-konsulent.

De kliniske ophold for lægestuderende

På afdelinger, hvor der foregår prægraduat lægelig uddannelse, er der ansat prægraduate kliniske lektorer, som i samarbejde med universitetet varetager tilrettelæggelse og afvikling af kliniske ophold for de medicinstuderende.

Den lægelige videreuddannelse

På alle afdelinger, som deltager i den postgraduate lægelige uddannelse, er der ansat mindst en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), der sammen med afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen.
Den/de uddannelsesansvarlige overlæger bistås af en til to uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL).