Vores læringscenter er placeret på plan 2 under den nye skadestue. Læringscenteret består af et auditorium og forskellige lokaler til færdigheds- og simulationstræning samt diverse understøttende faciliteter som kontor, depoter, opholdsområder, garderober osv. 

Det er hospitalsledelsens forventning, at mere færdigheds- og simulationstræning kan medvirke til at løfte personalets kompetenceniveau til et endnu højere niveau, end det er i dag, og dermed øge patientsikkerheden og effektivisere patientforløbene.

Hensigten vedr. færdigheds- og simulationstræningen er, at den træning, som allerede foregår på hospitalet, videreføres i regi af læringscenteret samtidig med, at der løbende kommer nye kursustilbud til - i første omgang til hospitalets fastansatte personale.

Herudover er lokalerne til rådighed for undervisning af elever og studerende indenfor alle de sundhedsfaglige uddannelser i det omfang de kliniskelektorer/vejledere finder det relevant. På tilsvarende vis kan afdelingerne benytte faciliteterne til undervisning, som de selv tilrettelægger og udbyder til eget personale. 

 

Strategi

Implementeringen af ovenstående er berammet til at foregå i perioden juni 2016 - juni 2018.

Implementeringsprocessen ledes af hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge med udgangspunkt i det startegiforslag, der blev udarbejdet i efteråret 2015 på baggrund af fire forskellige arbejdsgruppers input. Strategiforslaget kan tilgås fra højremenuen.

Med henblik på at få afdelingerne involveret i flytningen af eksisterende undervisning og udstyr, udviklingen af nye kursustilbud, indkøb af supplerende udstyr mv., er der udpeget tovholdere for udvalgte undervisningsområder.