Kommissoriet definerer Forskningsrådets arbejde og opgaver. Du kan læse hele teksten herunder eller hente kommissoriet som PDF via linket til højre.

Indhold

Indledning

I aftalekomplekset for samarbejdet om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland er det målsætningen at skabe et fagligt og organisatorisk grundlag for forskning og forskningsbaseret uddannelse på regionens hospitaler. Med denne aftale har Randers Regionshospital en forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet og en forpligtelse som forskningsbaseret undervisningshospital.

Formål

Forskningsrådet har til formål at styrke og understøtte den kliniske sundhedsvidenskabelige forskning ved Randers Regionshospital. Det omfatter sundhedsvidenskabelig forskning udgående fra forskellige faggrupper og såvel lægemiddelindustri- som forsker-initierede forskningsprojekter.

Opgaver

Forskningsrådet har til opgave at:

 • Deltage i udarbejdelsen og løbende justering af forskningsstrategien for Randers Regionshospital.
 • Rådgive hospitalsledelsen i spørgsmål om prioritering af hospitalets indsats på det forskningsmæssige område, herunder bistå med udformning af kriterier for prioritering af ansøgninger til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og lokale Spiremidler.
 • Fastlægge principper for uddeling af hospitalets forskningspulje, ”Spiremidler”, og forestår 4 årlige uddelinger efter forudgående faglig vurdering og godkendelse af prioritering ved hospitalsledelsen
 • Øge synligheden af igangværende forskning ved at sikre en formidling til hospitalets afdelinger og eksterne partnere, herunder medvirke til udfærdigelsen af årlig forskningsrapport.
 • Udgøre forum til udveksling af ideer, metoder og erfaringer.
 • Skabe forskningsmæssige kontakter til andre institutioner og regionale forskningsfora.
 • Medvirker til at skabe et miljø, hvor ansatte ser forskning og udviklingsopgaver som en integreret del af det kliniske arbejde, bl.a. ved, at forskningsuddannelse prioriteres i personalets kompetenceudvikling.
 • Identificere nye forsknings- og satsningsområder og forbedre rekrutteringsmuligheder til forskning på hospitalet.
 • Deltager i planlægning og gennemførelsen af ”Forskningens Døgn”.
 • Medvirker til at sikre implementering af forskningsresultater i det kliniske arbejde.
 • Som modtræk over for det faldende antal kliniske projekter med nye lægemidler i Danmark et ønske om en mere effektiv og samarbejdsorienteret relation med lægemiddelindustrien, herunder etablering af en clinical trial unit).

Rådets sammensætning

Forskningsrådet sammensættes således, at det afspejler Randers Regionshospitals forskningsområder og kompetencer. Der sikres en tværfaglig sammensætning og en bred repræsentation af hospitalets afdelinger. Forskningschefen er rådets formand og hospitalsledelsen er fast repræsenteret ved chefsygeplejersken og cheflægen. Desuden har Forskningsenhedens akademiske medarbejder status af observatør.

Medlemmerne udpeges efter indstilling fra afdelingsledelsen ud fra en eller flere af følgende kriterier:

 • Forskningsinteresse
 • Forskningsaktiv
 • Forskningsansvarlig funktion
 • Leder af forskningsaktiv afdeling

Ansøgere optages efter godkendelse i Forskningsrådet efter indsendelse af ansøgning. Funktionsperioden er 3 år. Genudpegning kan finde sted efter indstilling fra de respektive afdelingsledelser, idet Forskningsrådet forbeholder sig ret til at sikre en kontinuitet i repræsentationen.

Forskningsenheden

Forskningsenheden udfører sekretariatsfunktion og varetager rådgivende funktion for alle hospitalets faggrupper i forskningsspørgsmål. Forskningsenheden er bemandet med en fuldtids akademisk medarbejder og forskningschefen halvtids.

Hovedopgaverne er:

 • At rådgive afdelingsledelser og forskningsinteresserede ved igangsættelse af nye forskningsinitiativer, herunder diplomopgaver, forskningsårsprojekter, Ph.d.-projekter og industri-sponserede projekter.
 • Forskningsenheden er garant for kontorfaciliteter til hospitalets forskere
 • Arrangere forskerkurser/møder for forskningsinteresserede.
 • Udøver fundraising med bistand fra Forskningsstøtteenheden.
 • Udøver webmaster-funktion overfor hospitalets forskningshjemmeside.
 • Planlægning af staffmeetings
 • Registrerer og formidler forskningsaktiviteter og publikationer udgående fra Randers Regionshospital.
 • Varetager i samarbejde med Kommunikationsafdelingen ekstern formidling af forskningsresultater.

Forretningsorden

Forskningsrådet afholder møde efter behov og mindst 4 gange årligt. Mødet ledes af forskningschefen. Der udsendes dagsorden og mødeindkaldelse senest én uge før mødet. Dagsorden udfærdiges af forskningschefen i samråd med forskningssekretariatet. Emner til dagsorden skal være Forskningsenheden i hænde senest en uge før mødet. Referat udsendes inden 2 uger efter mødeafholdelse. Referater fra møderne udsendes til rådets medlemmer og vil være tilgængelige på V-drevet. Der er 2 ugers frist for indsigelser og herefter anses referatet for godkendt.

Beslutningskompetence

Forskningsrådet refererer til hospitalsledelsen. Den uddelegerede beslutningskompetence holdes indenfor de rammer som hospitalsledelsen har udstukket. Hospitalsledelsen er repræsenteret i Forskningsrådet ved chefsygeplejersken og cheflægen.

Forskningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Beslutninger kan som udgangspunkt kun træffes om selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Forinden der træffes beslutninger af væsentlig betydning tilstræbes det, at alle rådets medlemmer har haft lejlighed til at deltage i sagens behandling.