Beskrivelse af patientforløb ved Enhed for Lindrende Behandling.

 

  • Visitation foretages af overlæge fra Enhed for Lindrende Behandling.
  • Etableringssamtale sker inden for 10 dage efter henvisningen er modtaget. Patienten vil blive kontaktet for aftale om tid ca. 2 dage efter henvisningen er modtaget
  • Ved etableringssamtale kortlægges de symptomer og problematikker, der måtte være. Sammen med patienten og den/de pårørende lægges en plan for, hvilken indsats der er behov for, og hvordan kontakten skal være fremadrettet
  • Ved etableringssamtale, som enten kan finde sted på sygehusafdeling, i hjemmet eller i Enhed for Lindrende Behandling, vil patienten blive tilknyttet en kontaktperson
  • Pårørende tilbydes særskilt samtale, hvis der er behov herfor
  • Løbende vurderes behovet for indsats fra enhedens andre faggrupper
  • Behandlingen varetages i tæt samarbejde med egen læge samt det personale, som patienten er, eller kommer, i kontakt med i sit sygdomsforløb. Vi rådgiver ad hoc sundhedspersonale på sygehus, hjemmesygeplejen og praktiserende læge i lindrende pleje og behandling

Hvad betyder palliativ indsats og omsorg?

Følgende er uddrag fra definitionen som beskrevet af Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for den palliative indsats” 2012. 

"Palliativ indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og pårørende, der står over for de problemer, som er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art .”

”Den palliative omsorg
• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
• bekræfter livet og opfatter døden som en normal proces
• tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
• integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
• tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
• tilbyder en støttefunktion til pårørende under patientens sygdom og i sorgen over tabet
• anvender tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
• har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
• kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres mhp. livsforlængelse, f.eks. kemo- og stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer”

Palliativ indsats kan ikke kun afgrænses til de sidste dage/uger af patientens liv, men omfatter også tidlig indsats ved behandlingskrævende palliative symptomer. Det vil principielt sige fra den dag, den livstruende diagnose stilles.

 

 

 

Kontaktinformation

Regionshospitalet Randers
Enhed for Lindrende Behandling
Skovlyvej 15
Indgang A, gå til A1 
8930 Randers NØ

Tlf.: 7842 0460
Fax: 7842 4315 

Mailadresse lindrendebeh@randers.rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.

Træffetider 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 08.00 - kl. 12.00
Onsdag
kl. 08.00 - 11.00

Tlf. 7842 0460

I tidsrummet kl. (11.00) 12.00 - 15.00 vil man få oplyst et mobilnummer, som kan anvendes, hvis ens henvendelse ikke kan vente til dagen efter.