Den overordnede koordinering af lægelig uddannelse

Der er på Regionshospitalet Randers ansat en uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), som på vegne af hospitalsledelsen har en overordnet koordinerende funktion vedrørende den præ- og postgraduate lægelige uddannelse på hospitalet.
Den uddannelseskoordinerende læge varetager sin funktion både indadtil på tværs af de enkelte afdelinger og udadtil i forhold til øvrige hospitaler, regionen, Videreuddannelsessekretariatet mv.
Til funktionen er knyttet en HR-konsulent.

De kliniske ophold for lægestuderende

På afdelinger, hvor der foregår prægraduat lægelig uddannelse, er der ansat prægraduate kliniske lektorer, som i samarbejde med universitetet varetager tilrettelæggelse og afvikling af kliniske ophold for de medicinstuderende.

Den lægelige videreuddannelse

På alle afdelinger, som deltager i den postgraduate lægelige uddannelse, er der ansat mindst en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), der sammen med afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen.
Den/de uddannelsesansvarlige overlæger bistås af en til to uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL).

Det Lægelige Uddannelsesråd

Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers er et forum, hvor generelle forhold vedrørende postgraduat uddannelse på hospitalet drøftes, erfaringer og idéer udveksles, og nye initiativer planlægges.
Alle uddannelseskoordinerende yngre læger, uddannelsesansvarlige overlæger og ledende overlæger samt den uddannelseskoordinerende overlæge, HR-konsulenten og hospitalets lægefaglige direktør er medlemmer af rådet.
Der afholdes ca. 4 møder årligt.