Vores læringscenter er placeret på plan 2 under den nye skadestue. Læringscenteret består af et auditorium og forskellige lokaler til færdigheds- og simulationstræning samt diverse understøttende faciliteter som kontor, depoter, opholdsområder, garderober osv. 

Det er hospitalsledelsens forventning, at mere færdigheds- og simulationstræning kan medvirke til at løfte personalets kompetenceniveau til et endnu højere niveau, end det er i dag, og dermed øge patientsikkerheden og effektivisere patientforløbene.

Hensigten vedr. færdigheds- og simulationstræningen er, at den træning, som allerede foregår på hospitalet, videreføres i regi af læringscenteret samtidig med, at der løbende kommer nye kursustilbud til - i første omgang til hospitalets fastansatte personale.

Herudover er lokalerne til rådighed for undervisning af elever og studerende indenfor alle de sundhedsfaglige uddannelser i det omfang de kliniskelektorer/vejledere finder det relevant. På tilsvarende vis kan afdelingerne benytte faciliteterne til undervisning, som de selv tilrettelægger og udbyder til eget personale. 

Det færdigheds- og simulationstræningsudstyr, som i forvejen fandtes på forskellige afdelinger, er blevet samlet samlet i det nye læringscenter, og derudover er vi igang med at købe nyt udstyr. 

Strategi

Implementeringen af ovenstående er berammet til at foregå i perioden juni 2016 - juni 2018.

Implementeringsprocessen ledes af hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge med udgangspunkt i det startegiforslag, der blev udarbejdet i efteråret 2015 på baggrund af fire forskellige arbejdsgruppers input. Strategiforslaget kan tilgås fra højremenuen.

Med henblik på at få afdelingerne involveret i flytningen af eksisterende undervisning og udstyr, udviklingen af nye kursustilbud, indkøb af supplerende udstyr mv., er der udpeget tovholdere for udvalgte undervisningsområder.

 

 

Kontakt

Udd. koordinerende overlæge
Anita Sørensen
E-mail: anison@rm.dk
Tlf. nr.: 22786418