Fra den 16. september lægges udvalgte kvalitetstal frem på hospitalets hjemmeside, så alle interesserede i fremtiden kan orientere sig om farven på vores kvalitet.

Tallene bliver illustreret med røde eller grønne symboler, hvor grønt betyder, at hospitalet opfylder regionens målsætning på det pågældende område, mens rødt indikerer, at vi endnu ikke er i mål.

De udvalgte kvalitetsparametre er:

Kræftpakker
En parameter for, i hvor høj grad hospitalet lever op til retningslinjen for, hvordan behandlingen af en bestemt type kræft skal forløbe. Kræftpakkerne er med til at sikre patienterne en hurtig diagnose og en effektiv behandling.

Udskrivelsesbreve
En parameter for, hvor hurtigt hospitalet sender information om behandlingens udfald til patientens egen praktiserende læge, så han eller hun hurtigt kan tage hånd om en eventuel videre behandling.

Patientoplevelser
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser spørger hvert år tilfældigt udvalgte patienter, hvordan de har oplevet mødet med Regionshospitalet i Randers. Patienterne bliver bl.a. spurgt om deres samlede indtryk, og om de oplever, at de er blevet inddraget for lidt, for meget eller passende i behandlingen.

Åbenhed omkring resultater

Formålet med at præsentere tallene på hjemmesiden er at give borgere og brugere mulighed for at orientere sig om, hvordan vi klarer os i forhold til de udvalgte kvalitetsparametre. Det er samtidig udtryk for et grundlæggende ønske om i højere grad at synliggøre vores arbejde og resultater.

Det er Lederforum for Kvalitet i Region Midtjylland, der har besluttet, hvordan tallene skal præsenteres, og det er regionens centrale webteam, der har ansvaret for, at de bliver opdateret.


Hospitalsledelsen
Regionshospitalet Randers