Økonomi er organiseret i følgende teams: bogholderi, budget og økonomiopfølgning samt planlægningsopgaver.


Bogholderiet har alle centrale opgaver i relation til hospitalets regnskabsfunktioner og en supportfunktion i forhold til hospitalets afdelinger omkring brugen af økonomisystemet ØS Indsigt.

Budget – og økonomiopfølgning arbejder med økonomiopfølgning i forhold til afdelingerne, analyse af økonomidata, budgetmøder med afdelingerne og support i forhold til ledelsesinformationssystemet BI-portalen.

Hospitalets planlægningsopgaver løses i økonomiafdelingen, herunder større anskaffelser, ombygninger og kapacitetstilpasninger. Sekretariatsfunktionen i forhold til dialogmøder med afdelingerne er forankret som en del af planlægningsopgaverne. 

Kontaktinformation

Økonomi- og planchef

Ansatte i Økonomi og Plan